بایگانی برچسب برای: پاول موریه

اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)