بایگانی برچسب برای: مهدی میرنظامی

بررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقیدبررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقید
یک اجرای متفاوت با موضوع کودک درونیک اجرای متفاوت با موضوع کودک درون
هانس زیمر : من موسیقیدان نیستم ، خیال پردازم (بررسی آثار شاخص)
موسیقی - رویاهای اقیانوسی شماره یک (چیل‌اوت پادکست)
اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)