بایگانی برچسب برای: مدیریت تکنولوژی

انتقال تکنولوژی (شرکت‌های کوچک و مستقر در پارک‌های فناوری و مراکز رشد)
نظام ملی نوآوری ایران و ارزیابی شاخص ها (مولفه ها و ویژگی‌ها)
ایران و سرمایه گذاری خارجی با رویکرد انتقال فناوری