عنوان پایان نامه : جایگاه سازی یک برند جدید شوینده های شخصی در بازار ایرانعنوان پایان نامه : جایگاه سازی یک برند جدید شوینده های شخصی در بازار ایران
عنوان پایان نامه: نقش تصویر برند ، درگیری ذهنی و دانش محصول
انتقال تکنولوژی (شرکت‌های کوچک و مستقر در پارک‌های فناوری و مراکز رشد)
نظام ملی نوآوری ایران و ارزیابی شاخص ها (مولفه ها و ویژگی‌ها)
ایران و سرمایه گذاری خارجی با رویکرد انتقال فناوری
نقش ارتباطات در مدیریت رفتار سازمانی و توسعه مهارت برقراری ارتباط
عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر فناوری نسل سوم تلفن همراه بر روی صنعت خرده فروشی (مطالعه موردی شرکت رایتل)