بررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقیدبررسی آثار کارگردان صاحب سبک استنلی کوبریک فقید
یک اجرای متفاوت با موضوع کودک درونیک اجرای متفاوت با موضوع کودک درون
هانس زیمر : من موسیقیدان نیستم ، خیال پردازم (بررسی آثار شاخص)
موسیقی - رویاهای اقیانوسی شماره یک (چیل‌اوت پادکست)
آناهرا : ما مهندس هستیم ! اما چه کسی ما را مهندسی کرده؟ (موزیک ویدئو)
اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)