عنوان پایان نامه : جایگاه سازی یک برند جدید شوینده های شخصی در بازار ایرانعنوان پایان نامه : جایگاه سازی یک برند جدید شوینده های شخصی در بازار ایران
عنوان پایان نامه: نقش تصویر برند ، درگیری ذهنی و دانش محصول