هانس زیمر : من موسیقیدان نیستم ، خیال پردازم (بررسی آثار شاخص)