ما مهندس هستیم! اما چه کسی ما را مهندسی کرده؟ (موزیک ویدئو)