اجرای زیبای قطعه توکاتا توسط پل موریا (کنسرت توکیو ۱۹۸۳)