ایران و سرمایه گذاری خارجی با رویکرد انتقال فناوری

(تاثیرات و راهکارها)